Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Składki ----2019

Składki i opłaty na ochronę i zagospodarowanie wód
na rok 2019

1. Wysokość składki członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód:

Składka pełna (z brzegu, lodu i łodzi, wszystkie metody zgodnie z wydanym zezwoleniem)

1

Składka podstawowa pełna

180,00 zł

2

Składka dla: - odznaczonych Srebrną Odznaką PZW - strażników SSR posiadających minimum rok służby 1*

115,00 zł

3

Składka dla:
- odznaczonych Złotą Odznaką PZW - młodzieży szkolnej i studentów w wieku od 16 lat do 24 lat
- mężczyzn od 65 roku życia posiadających 10-letni staż w PZW 2*
- kobiet bez względu na wiek i staż w PZW

85,00 zł

4

Składka dla: - członka uczestnika (młodzież do lat 16) - odznaczonych Złotą Odznaką PZW z Wieńcami

30,00 zł

5

Składka dla członka PZW za osobę towarzyszącą 3*

30,00 zł

Składka niepełna

6

podstawowa z brzegu i lodu (wszystkie metody)

170,00 zł

7

podstawowa z brzegu i lodu metodą spławikowo-gruntową

160,00 zł

8

podstawowa z brzegi u lodu metodą spławikowo-gruntową z wyłączeniem  wód górskich

150,00 zł

9

podstawowa na jeden wybrany akwen (jeden staw, jezioro, obwód rybacki rzeki) (wszystkie metody)

140,00 zł

Składka uzupełniająca

10

uzupełniająca do składki niepełnej podstawowej 4*

10,00 zł - 40,00 zł

Zwolnieni z wnoszenia składki

11

Członkowie Honorowi  PZW Członkowie PZW którym udzielono ulgi na podstawie uchwały Nr 153/16 Zarządu Okręgu PZW w Poznaniu z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie ulgi w składce okręgowej dla niepełnosprawnych członków 5*

0,00 zł


 
Objaśnienie:

1*) Strażnik korzystający z ulgi winien przedstawić aktualną na dany rok legitymację strażnika SSR potwierdzająca roczny staż, a w przypadku wydania nowej legitymacji przedstawia dodatkowo zaświadczenie wydane przez Komendanta Powiatowego SSR o stażu służby.  

2*) Przyznanie ulgi ze względu na wiek, łącznie z obowiązującym stażem PZW, obowiązuje od 01.01.2018 r. na podstawie karty ewidencyjnej członka PZW lub legitymacji Członkowskiej poświadczającej staż.  

3*) Składkę za osobę towarzyszącą wnosi się bezpośrednio w Biurze ZO PZW w Poznaniu na podstawie złożonego pisemnego wniosku. Osoba towarzysząca nabywa uprawnienia do wędkowania w granicach uprawnień, stanowiska i limitu połowu Członka PZW wnoszącego składkę,. Osoba towarzysząca zobowiązana jest do posiadania karty wędkarskiej. Wnoszący składkę otrzymuje dla osoby towarzyszącej zezwolenie na amatorski połów ryb.  

4*) Składka uzupełniająca pozwala na rozszerzenie zezwolenia na wędkowanie o dodatkowe metody wędkowania tj. przejście od składki niepełnej podstawowej do składki pełnej podstawowej.  

5*) Ulgi udziela Zarząd Okręgu członkom PZW posiadającym znaczną niepełnosprawność ruchową lub umysłową, na pisemny wniosek zainteresowanego z udokumentowaną niesprawnością i opinią macierzystego Koła.  

2.  Wysokość opłaty za egzamin na kartę wędkarską  

Opłata za egzamin na kartę wędkarską - 30,00 zł z VAT Z opłaty zwolniona jest młodzież ucząca się do ukończenia 19 lat    

Źródło: http://www.poznan.pzw.org.pl

 

Wszelkich szczegółowych informacji o opłacie za zezwolenie w 2019 udziela Skarbnik Koła pod nr tel 664 537 797 (telefon czynny od poniedziałku - piątku w godz. 8:00 - 16:00)

 

Nasze Menu

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Ilość odwiedzin